Home science and technology

Ban tổ chức của Hội nghị

Ban tổ chức
TS. Tạ Quốc Dũng (Trưởng ban) 
TS. Bùi Trọng Vinh (Phó ban)
PGS.TS. Nguyễn Việt Kỳ
PGS.TS. Trần Văn Xuân
TS. Mai Cao Lân
PGS.TS Lê Trung Chơn
TS. Ngô Tấn Phong
TS. Đỗ Quang Khánh 
ThS. Hoàng Trọng Quang 
ThS. Võ Thanh Long
ThS. Lê Thanh Phong

Ban biên tập kỹ thuật
TS. Trần Anh Tú (Trưởng ban)
TS. Nguyễn Xuân Huy
TS. Đặng Thương Huyền
TS. Kiều Lê Thuỷ Chung
TS. Phạm Sơn Tùng

Ban hậu cần
CN. Nguyễn Phạm Thuý Phương
CN. Huỳnh Văn Tế
CN. Nguyễn Huỳnh Mai Thoa
CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy
ThS. Phí Hoàng Quang Trung