Home science and technology

Hướng dẫn định dạng bài báo và gửi bài

Các bài báo phải được định dạng theo chuẩn của hội nghị tối thiểu 6 trang, tối đa 10 trang, dung lượng không được quá 5MB. Nếu dung lượng vượt quá 5MB vui lòng gửi theo địa chỉ mail bên dưới.

                             Website: http://www.geopet1978.org