Home science and technology

Thông tin gửi bài

  • 15/6/2019                  Gửi toàn văn bài báo
  • 15/6/2019                  Toàn văn bài báo
  • 15/7//2019                 Hiệu chỉnh bài và nộp lại
  • 15/8/2019                  Thư chấp nhận báo cáo/ Poster 
  • 15/08-20/9/2019        Đăng ký hội nghị và tài trợ hội nghị
  • 30/9/2019                  Hội nghị